Çanakkale

Konumu ve bulunduğu coğrafya itibariyle kayıtlı tarih boyunca devirlerin açılıp kapandığı, en uzakta yaşayan halkların dahi yaşamlarını etkilemiş olan, stratejik konumunun kültür zenginliği ile bütünleştiği, tarih boyunca insanlık için önemli lider, komutan, savaşçı, sanatçı, filozof, kâşif, arif ve şairin yollarının kesiştiği bir yerdir Çanakkale.

Çanakkale, pek çok yerde olmayan zengin doğal, kültürel ve soyut, her biri birbirinden önemli değere sahiptir. Birbirinden bağımsız ama birbiriyle ilişkili farklı değerleri, Çanakkale’yi dünyada eşsiz bir niteliğe büründürmektedir. Bu değerlerin tanıtılması, bir ilin turizm ve ticaretinin gelişmesinden çok öte, duyarlı ve bilinçli yaşamak isteyen herkesin kişiliğinin oluşması için önemlidir.

Çanakkale, Türk Milleti ve Anadolu Coğrafyası için bir gurur kaynağıdır. Çanakkale Muharebeleri Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu liderinin tarih sahnesine çıktığı,tarihin efsanevi bir şekilde terse döndüğü, nice kahramanların ortaya çıktığı, bir milletin küllerinden doğduğu ve milli birliğin vücut bulduğu yerdir. Troya Savaşı’ndan bu yana Anadolu topraklarının savunulduğu yer olan Çanakkale, bu topraklarda yaşayan herkes için haklı bir gurur kaynağıdır.

Çanakkale, tüm insanlık için bir ilham kaynağıdır. Çanakkale, tarihin en eski aşk, edebiyat ve medeniyet hikayelerinin geçtiği yerdir. Felsefenin kurumsallaştığı, zengin kaynakların sanat eserlerine dönüştüğü, kahramanlık hikayelerinin insanları çektiği, dünyanın en büyük medeniyetlerinden Roma’nın kuruluşuna öncülük etmiş bir ilham coğrafyasıdır.

Çanakkale, saklı kalmış bir huzur kaynağıdır. Dağlar, ormanlar ve denizlerle çevrili coğrafyada, yakın çevresindeki agresif büyümenin getirdiği hız, gerginlik ve rekabetten sakınılmış bir yer olan Çanakkale, bu özelliğe yakın çevrede sahip tek yerdir. Yerel kültürün getirdiği dinginlik ile coğrafyanın getirdiği rüzgâr ve temiz hava Çanakkale’yi bir huzur odağı yapmaktadır.

Pek çok yerde olmayan bu baskın ve ayırt edici özellikler Çanakkale’nin bir nefesle gurur yaşatmaya, ilham vermeye ve huzur getirmeye yönelik algısının oluşturulmasını önemli kılmaktadır. Bu mesajların ilgili tüm kitlelere ulaştırılması, bunun için de bütüncül olarak ele alınması önemlidir.

Çanakkale’nin bütünleşik bir yönetim modeli ile dünya çapında örnek bir destinasyon haline getirilmesi ve etkili bir sistematikle doğru kitlelere tanıtılarak olumlu algı ile turizmden aldığı payın arttırılması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda Çanakkale Assos Troya Turizm Altyapı Hizmet Birliği tarafından ve Çanakkale İl Özel İdaresi ortaklığında Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı Proje Teklif Çağrısı Programı’na yönelik olarak “Çanakkale Destinasyon Yönetimi ile Markalaşıyor” isimli bir proje geliştirilmiştir. İldeki yöneticilerle birlikte tasarlanan proje başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazanmıştır.

Proje ile Çanakkale’de bir görsel kimlik tasarlanması ve yaygınlaştırılması, sürdürülebilir bir yönetişim mekanizması kurulması, sektör için yol haritası oluşturulması ve Çanakkale Store oluşturulması hedeflenmektedir. Bu proje kapsamında “I Mean It Creative” tarafından hazırlık çalışması yürütülen “Çanakkale Kentsel Pazarlama Stratejisi ve Eylem Planı” bu sürecin ilk üç başlığını kapsamaktadır.

Çanakkale Kentsel Pazarlama Stratejisi ve Eylem Planı, Çanakkale’de turizm ve tanıtıma yönelik yapılmış geçmiş dönem ve mevcut çalışmaların incelenmesini ve derlenmesini kapsayan süreçle başlamış, Çanakkale ve Çanakkale’deki öne çıkan değerlere yönelik yapılan araştırmalar ve akademik çalışmalar ile önemli yazılı kaynakların incelenmesi ile devam etmiştir. Çanakkale turizmini ilgilendirecek uluslararası, ulusal ve bölgesel plan ve politikalar değerlendirilmiş ve elde edilen istatistiki verinin yorumlanması sağlanmıştır.

Çanakkale için doğru mesaj ve kimlik çerçevesini oluşturmak adına Çanakkale halkı, yurt geneli ve yabancı turistlere yönelik kapsamlı bir algı ve beklenti araştırması süreci yürütülmüştür. Algı araştırması ile tespit edilen hususlar ildeki karar vericiler, kanaat önderleri, tarihçi ve yazarlar ile dış paydaşlar ile yapılan birebir görüşmelerle detaylandırılmış ve odak grup toplantısı ile paydaşların değerlendirmeleri ile bütünleştirilmiş ve şekillendirilmiştir.

Çanakkale’nin rakibi olabilecek ya da örnek teşkil edebilecek üç destinasyon ile ilgili detaylı inceleme gerçekleştirilmiş ve Çanakkale’nin göreli üstünlük ve dezavantajları ile birlikte değerlendirilerek strateji çerçevesine girdi teşkil etmeleri sağlanmıştır.
Çanakkale için soyut kimlik olarak RÜZGÂR, ana temalar olarak GURUR, İLHAM ve HUZUR, bütünleyici unsur olarak NEFES belirlenmiştir. Bu temalar çerçevesinde görsel kimlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Stratejik çerçeve olarak ise Markalaşan Çanakkale, Herkes için Çanakkale, Bütünleşik Çanakkale, Birleşik Çanakkale ve Dönüşen Çanakkale eksenleri tanımlanmıştır. Her bir stratejik eksen için eylemler tanımlanmıştır.

ÇANAKKALE İÇİN KENTSEL PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Yapılan masa başı çalışmalar, mevcut ve geçmiş dönem çalışmaların incelenmesi, algı araştırması, paydaş beklentileri, örnek destinasyon incelemeleri neticesinde Çanakkale için kentsel pazarlama stratejileri oluşturulmuştur. Her bir stratejik öncelik pazarlama odaklı ve pazarlama için kritik görülen yönetişim, destekleyici faaliyetler ve altyapıya yönelik gereksinimlerle birlikte bütüncül olarak kurgulanmıştır. Stratejinin temel dayanağı oluşturulacak yeni Çanakkale markası ve kimlik unsurları olup, hedef pazar odaklı olarak uygulanması sağlanacaktır. Çanakkale için 5 eksende stratejik öncelikler tasarlanmıştır:

Şekil 1 Çanakkale Kentsel Pazarlama Strateji Eksenleri

Şekil 31 Çanakkale Kentsel Pazarlama Strateji Eksenleri

Stratejiler ilgili aktörler için ve ortak hedeflere yönelik çerçeve niteliğinde geliştirilmiş olup, temel tespitler ve bu tespitlere yönelik öncelikler şeklinde kurgulanmıştır. Stratejilerin hayata geçirilmesi için her bir alt strateji bazında eylemler geliştirilmiştir.

 

Detaylı bilgi için posta@cioi.gov.tr e-posta adresine mail atabilirsiniz.